Baggrund

I en verden med et stigende energibehov og en øget bevidsthed om klimaforandringer er Power-to-X en afgørende teknologi til at erstatte fossile brændstoffer og fremme overgangen til vedvarende energi.

I fremtiden bliver Holstebro Kommune og Vestforsyning centrum for en grøn revolution på energi- og forsyningsområdet særligt indenfor Power-to-X, hvor grøn elektricitet omdannes til brint og andre grønne brændstoffer til industri og transport. Holstebro-området er særdeles attraktivt, da der er store mængder grøn strøm til stede fra landvind, sol og ikke mindst de kommende havvindmølleparker i Nordsøen, hvor strøm fra bl.a. Thor Havmøllepark ilandføres til transformerstationen i Idomlund – få km vest for Holstebro by. Idomlund vil i fremtiden blive et centralt knudepunkt for det nationale elnet i Danmark, hvorfor Energinet er p.t. ved at udbygge transformerstationen i Idomlund med yderligere kapacitet, nye højspændingskabler til det sydlige Danmark og her koblet til Tyskland. Energinet undersøger samtidig muligheden for at etablere brintrør fra Idomlund til Tyskland via Esbjerg og Fredericia. Holstebro Kommune er i gang med at lave kommune- og lokalplan for området ved Idomlund og forventer at denne plan vil omfatte ca. 1.100 ha.    

Udover et kæmpestort behov for grøn strøm kræver Power-to-X anlæg også enorme mængder vand, anlæggene udleder store mængder spildevand og producerer overskudsvarme. Power-to-X-anlæggene har derfor en række vigtige synergier til Vestforsynings forsyningsanlæg og know-how.

For at produktionen af brint er bæredygtig, er det helt afgørende, hvordan anvendelsen af vandressourcen og håndteringen af spildevandet fra Power-to-X-anlæggene sker. Det er fx interessant at undersøge muligheden for at anvende spildevandet fra Vestforsynings rensningsanlæg, og dermed begrænse behovet for at bruge rent grundvand til Power-to-X-anlæggene. Ud fra foreløbige forespørgsler fra lokale Power-to-X-producenter vurderes det, at efterspørgslen på vand til erhvervsbrug vil stige mere end 200 procent i de kommende år på baggrund af den nye teknologi. Det vil derfor være en kæmpe gevinst både miljømæssigt og økonomisk og et væsentligt bæredygtigt bidrag til Power-to-X-udviklingen i Danmark, hvis renset spildevand, forurenet vand og andet teknisk vand kan bruges i stedet for rent grundvand.

Om Vestforsyning

Vestforsyning A/S er et multiforsyningsselskab baseret i Holstebro med ansvar for at levere elektricitet, vand, varme og spildevandsrensning. Vestforsyning ejer også 6 vindmøller og driver sammen med Struer Energi ”Maabjerg Energy Center – MEC”, der består af et biogasanlæg og et kraftvarmeværk.

Vestforsyning vedtog i 2022 en ny koncernstrategi, hvor ”bæredygtighed og grøn omstilling” samt ”partnerskaber omkring fremtidens forsyning” er to af hovedtemaerne.

I de kommende år er fokus derfor på at bidrage aktivt til den grønne omstilling og udvikle forsyningsydelserne, så de både understøtter kundernes nuværende behov og bidrager til udviklingen lokalt og nationalt. 

Problemformulering

 1. Den bæredygtige vandressource til PtX

  • Hvilke vandressourcer er de mest oplagte i vores område? (spildevand, overfladevand, teknisk vand fra industri, grundvand, havvand, andet?)
  • Hvad er potentialerne?
  • Hvad er problematikkerne?
  • Hvad er de første aktiviteter/tiltag, vi skal sætte i gang?
 2. Partnerskaber og rollefordeling for succes ift. vand til PtX

  • Hvilke opgaver løser forsyningsselskabet bedst?
  • Hvilke opgaver løser PtX-anlæggene/virksomhederne bedst?
  • Hvilke opgaver skal myndighederne løse?
  • Hvordan skabes det gode partnerskab mellem alle aktørerne?
  • Hvad er de første step for at etablere det gode partnerskab omkring PtX i Holstebro?

Fakta

Flere store Power-to-X- projekter på vej i Holstebro.
Der er offentliggjort flere store Power-to-X projekter, som planlægges etableret i Holstebro. Aktørerne bag er bl.a. Ørsted, Skovgaard Energy, Plug og Everfuel. Samlet set forventes der en elektrolysekapacitet på omkring 6 GW ved fuld udbygning.

Vandforbrug og spildevandsmængder
Forbruget af ultrarent vand til 6 GW elektrolyse svarer overslagsmæssigt til ca. 9 mio. m3 råvand / år.
Heraf afledes overslagsmæssigt ca. 3 mio. m3 spildevand / år, som skal tilbageføres til en recipient og eventuelt renses for salte mv. inden. 

Vestforsynings kapacitet på vand og spildevand i dag
Vestforsyning leverer ca. 3 mio. m3 drikkevand til borgere og virksomheder i Holstebro Kommune.
Vestforsyning renser ca. 4,8 mio. m3 spildevand / år på hovedrenseanlægget HCR, som udledes til Storåen. 

Bæredygtig vandressource
Som vandressource til Power-to-X-anlæg er det udover spildevand også relevant at undersøge potentialerne for anvendelse af teknisk vand, forurenet grundvand, overfladevand, fjordvand, havvand mv. for at mindske behovet for at anvende rent grundvand. 

Tidsmæssig variation mellem forbrug og forsyning
Power-to-X-anlæggene forventer at være i drift ca. 5.000 timer ud af årets 8.760 timer. Udover at sikre tilstrækkeligt vand er det derfor også væsentligt at udvikle løsninger til håndtering af tidsmæssige forskydninger ift. brug af vand, rensning og afledning af spildevand.  

Nibsbjerg Vandcenter